<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=193217&amp;fmt=gif">

{% set baseFontFamily = "Open Sans" %} /* Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set headerFontFamily = "Open Sans" %} /* This affects only headers on the site. Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set textColor = "#565656" %} /* This sets the universal color of dark text on the site */

{% set pageCenter = "1100px" %} /* This sets the width of the website */

{% set headerType = "fixed" %} /* To make this a fixed header, change the value to "fixed" - otherwise, set it to "static" */

{% set lightGreyColor = "#f7f7f7" %} /* This affects all grey background sections */

{% set baseFontWeight = "normal" %} /* More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set headerFontWeight = "normal" %} /* For Headers; More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set buttonRadius = '40px' %} /* "0" for square edges, "10px" for rounded edges, "40px" for pill shape; This will change all buttons */

After you have updated your stylesheet, make sure you turn this module off

Hur kommer jag från filservern?

av Per Rolder december 21, 2017

De flesta organisationer arbetar i dag i en filserver. Som vi ser det är filservern död och den nya filservern är helt enkelt någon form av dokumenthanteringssystem. Ser vi några år framåt i tiden kommer nog de flesta organisationer att ha ett dokumenthanteringssystem.

trash-server.pngMånga hänvisar till den befintliga filservern som att - ”dokumenten finns i sjön”. Vad menar vi med det egentligen? Filservern är ett mappsystem som är konstruerat av någon/några i syfte att hitta en logisk struktur. Det är oftast den person som skapat mappsystemet en gång i tiden som har kontroll på logiken och hur dokument skall sparas. Gör du en sökning på din egen filserver kommer du att med största sannolikhet hitta ett stort antal kopior av exakt samma dokument, vilken är då originalet kan man undra? Det här gör att vi brukar kalla filservern för felservern.

Frågan är då hur jag kan komma ifrån filservern?

Att införa ett dokument­hanterings­system är inte svårt. Tekniskt är det inte svårt alls. Smarta dokument­hanterings­system bygger på att tagga dokumenten med metadata. En av de viktigaste punkterna du skall tänka på är att skapa en enkel logisk fler­dimensionell struktur. Detta syftar på att alla medarbetare skall kunna hitta dokument utifrån sitt perspektiv – oavsett om man söker, filtrerar eller navigerar sig fram till dem.

Självklart finns det fler detaljer du skall tänka på, förutom att skapa den viktiga, fler­dimension­ella strukturen. Utan den blir det inte hundra­procentigt bra. Din fler­dimension­ella struktur använder du som metadata för att tagga dokument.

Är du intresserad av att läsa mera rekommenderar vi att ladda vårt dokument Hur tar vi oss från filservern?

Hämta dokumentet: Hur tar vi oss från filservern?

Ämnen: Dokumenthantering Filserver Dokumentstruktur