<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=193217&amp;fmt=gif">

Hur tar vi oss från filservern?

De flesta organisationer arbetar i dag i en filserver. Som vi ser det är filservern död och den nya filservern är helt enkelt någon form av dokumenthanteringssystem. Ser vi några år framåt i tiden kommer nog de flesta organisationer att ha ett dokumenthanteringssystem.

Detta dokument ger dig insikt hur du tänka för att ta dig från G:, eventuellt migrera innehållet och på sikt stänga ner din filserver.

Ladda ner vår skrift Hur tar vi oss från filservern genom att ange dina uppgifter i formuläret. Så är vår förhoppning att detta skulle kunna bringa lite klarhet hur du skall tänka och agera.

Hämta dokumentet