<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=193217&amp;fmt=gif">

Projektplatser och externa webbplatser i SharePoint

Samarbetslösningar i SharePoint

woman-smartphone-girl-technology.jpgVi bygger olika former av samarbets­lösningar som är anpassade till vad de skall användas för, målet är att det skall bli ett dagligt arbets­verktyg för verksamheten. De ska ge en ökad verksamhets­nytta, kunskaps­utbyte och effektivi­sering.

En projekt­plats, eller andra externa webb­platser, använder sig i grunden av samma grund­lösning i SharePoint. Det som skiljer dem åt är syftet med vad de skall användas till och vilka som skall använda dem.

Konkret är skillnaden olika webb­delar som tillgodoser olika behov i samarbetet, som till exempel:

  • Sociala funktioner
  • Kalendrar
  • Gantt-scheman
  • Aktivitets­listor
  • Nyhets­listor
  • Dokument­ytor
  • Integration med kopplingar mot andra system
  • etc

Använder ni Microsoft Office 365 finns det en mängd andra funktioner som kan användas i kombination med SharePoint. Läs även mer under Microsoft Office 365.

Det som vi sätter stor vikt vid när vi tar fram olika samarbets­lösningar är att ta fram en över­gripande logik för vilka olika typer av samarbets­platser som behövs, vad de ska användas till och hur de hänger ihop. Anledningen till det att man inte vill skapa för mycket olika samarbets­platser i en organisation som används till lite av varje. Risken är att det blir svårare att hitta igen en plats och vad som sparats där. Gör man detta arbete rätt skapar man ordning och reda och det finns ett helhets­tänk hur det hänger ihop.

Ways hjälper er att ta fram helheten genom arbetet i en förstudie. Med hjälp av våra informations­arkitekter arbetar vi fram en över­gripande modell över hur det ska hänga ihop, hur lösningen ska användas för att sedan utvecklas i SharePoint.

Ödsla inte mer tid med din gamla filserver, testa MetaShare idag

Nu kör vi!